Produkcja roślinna

        Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.  gospodaruje na powierzchni 2362 ha użytków rolnych, które stanowią około 93% powierzchni ogółem Spółki.

Grunty orne obejmują powierzchnię około 2240 ha, a trwałe użytki zielone 122 ha.

 

                                                  

 

Gleby są nienajlepszej jakości, powstałe jako  utwory czwartorzędowe z przewagą glin i piasków morenowych. Około 70% to gleby piaszczysto gliniaste, zbielicowane, których warstwa urodzajna nie przekracza 30 cm i zawiera około 1% próchnicy. Wskaźnik bonitacji gruntów ornych wynosi  - 1,04 ha. 

 

                                                    

 

Obszar, na którym gospodaruje Spółka położony jest w Nadnoteckiej dzielnicy rolniczo klimatycznej, charakteryzującej się dość korzystnymi warunkami dla produkcji rolniczej. Ilość opadów atmosferycznych oraz ich rozkład  w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego jest bardzo zróżnicowany i często niekorzystny. Występujące okresy głębokiej suszy glebowej, spowodowanej całkowitym  brakiem opadów atmosferycznych lub okresy ciągłych opadów, powodujących podtapianie roślin i zaskorupienie gleby w znacznej mierze decydują o osiąganych plonach.  

 

                                                 

                                                                                       

Celem produkcji roślinnej jest wytworzenie dostatecznej ilości pełnowartościowej paszy dla zwierząt oraz wyprodukowanie wysokiej jakości surowca dla przemysłu młynarskiego, tłuszczowego oraz dla cukrowni.

W ostatnich latach średni poziom plonowania zbóż podstawowych wynosił 70,7 dt/ha, rzepaku ozimego 43,0 dt/ha, a buraków cukrowych 752,6 dt/ha.

 

Stadnina w ostatnich latach zainwestowała znaczne środki na zmodernizowanie sprzętu do uprawy, nadal jednak zachodzi potrzeba dalszej wymiany przestarzałych wyeksploatowanych maszyn na nowoczesny i wysokowydajny sprzęt dostosowany do kompleksowych technologii w produkcji roślinnej.