Badanie sprawozdania finansowego spółki

 

Zarząd Spółki: Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzyniewie, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

 • formie prowadzenia działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);

b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art, 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 póz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi    pracownikami,    czasem   oraz   innymi    zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz   z   danymi    personalnymi   biegłego,   numerem   licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 2018 1;

d) wskazanie terminu  zakończenia  badania  sprawozdania  finansowego  i  przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia"  - oferta nie będzie brana pod uwagę;

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

g) oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na  zgromadzeniu  wspólników,  zatwierdzającym  sprawozdanie  finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

h) oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki;

i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

 

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku 2. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 672863011.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

 1. zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.
 2. za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.